Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Statut Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče

Na iniciativo krajevne skupnosti Renče je 19. oktobra 2009 ustanovni občni zbor Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče dne  sprejel sklep o ustanovitvi Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče in v ta namen sprejel STATUT Društva. Na občnem zboru društva je bila tudi izvoljena prva predsednica društva Janja Lipušček.

Predlog sprememb Statuta društva (10. 3. 2011)

                                                                                                Predlog sprememb Statuta društva (16. 3. 2012)

V skladu z določbami Zakona o društvih (Ur. l. Republike Slovenije, št. 61/06) je društvo DRUŠTVO ZA KULTURO,  TURIZEM IN RAZVOJ RENČE sprejelo

ANEKS št 1.  k  Statutu
DRUŠTVA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ RENČE  z dne 19.10.2009

I.

Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče (v nadaljevanju: društvo) je na občnem zboru  dne  22.03.2012 spremenilo

6. člen Statuta društva, ki se sedaj glasi

b. pridobitne dejavnosti

Šifra dejavnosti

O p i s   d e j a v n o s t i

47.810

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

56.104

Začasni gostinski obrati

56.300

Strežba pijač

58.110

Izdajanje knjig

58.190

Drugo založništvo

85.520

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

92.002

Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

II.
                                                                                                              
S sprejemom tega aneksa začnejo veljati spremenjene in dopolnjene določbe Statuta. Vsa ostala določila Statuta ostanejo v veljavi.

III.

Ta aneks je napisan v  2 .izvodih, od katerih po en izvod prejme pristojni upravni organ, arhiv Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče

IV.

 Aneks začne veljati  23.03.2012

                                                                      

 

 

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 16-03-2012